Kanjerschool

Leerlingen, ouders en leerkrachten vormen een gemeenschap binnen de school, waarmee we ons verbonden voelen en waarin een ieder zich veilig en gezien voelt. Wij leren onze kinderen dat verschillen in gebruiken en gewoontes er mogen zijn en dat zij gedeelde waarden en normen niet in de weg staan. Een ieder is vrij om voor zijn mening uit te komen en wordt hiervoor gewaardeerd. De open dialoog op onze school over eigen uitgangspunten en overtuigingen leidt tot begrip, wederzijds vertrouwen en verdieping van eigen visie en ontwikkeling.
 
Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij naast een goede relatie met ouders ook een goede relatie hebben met de leerkrachten, medeleerlingen en anderen om hem/haar heen, dat ze het gevoel hebben veel te kunnen en succes ervaren en dat ze mede sturing kunnen geven aan activiteiten en eigen ontwikkeling.
 
Zoals ook terug te lezen is in onze missie en visie streven we naar een goed pedagogisch klimaat. We hebben hier voortdurend aandacht voor Een goed pedagogisch klimaat is de basis voor goed onderwijs. Meer hierover vindt u in ons schoolplan 2023-2027. 
 
 Voor het versterken van sociale vaardigheden van de kinderen gebruiken wij op school de "Kanjertraining" . Hiervoor zijn de leerkrachten, directie en medewerkers van de Alles in 1 school opgeleid. Nieuwe leerkrachten en medewerkers worden opgeleid. In ieder leerjaar worden kanjerlessen gegeven. De principes van de kanjertraining worden dagelijks toegepast. Kinderen en leerkrachten spreken één herkenbare, gemeenschappelijke taal als het gaat om de manier waarop we met elkaar omgaan.
 
De kanjertraining helpt kinderen een keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen, leerkrachten als ouders. Met de kanjertraining worden de volgende doelen bereikt:
 • Leerlingen durven zichzelf te zijn
 • Leerlingen voelen zich veilig
 • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
 • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
 • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen
 • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op
 De Kanjertraining is een trainingsprogramma waarin veel ruimte is voor de autonomie van het kind. De ervaring leert dat nagenoeg alle kinderen zich autonoom en authentiek willen ontwikkelen op een positieve manier. Daarbij is niet alleen een goede pedagogische relatie met de leerkracht een vereiste, maar ook een veilige sfeer in de klas, zodat de kinderen tot hun recht kunnen komen.

De vijf Kanjerregels
 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • We lachen elkaar niet uit
 • Je speelt niet de baas
 • Je doet niet zielig
Belangrijke Kanjerthema's
 • Daders en slachtoffers
 • Straatcultuur en cultuur van wederzijds respect
 • Zelfbeheersing
 • Respectvol gedrag
 • 'Nee' durven zeggen tegen 'vrienden'
 • Bewust besluiten niet mee te doen met narigheid
 • Het inhoud geven aan de vijf kanjerregels

De Kanjertraining op de Zeeheld
 • In elke groep staat de Kanjertraining wekelijks op het rooster. De les wordt gegeven door een gecertificeerde leerkracht.
 • We werken met kindermediatoren in de bovenbouw
 • De afspraken, Kanjerposters en Kanjerpetten hangen zijn zichtbaar in ieder klaslokaal. Dankzij dit zichtbare materiaal kan de leerkracht en/of leerling hier makkelijk naar (ver)wijzen en blijven de afspraken leven.
 • Jaarlijks worden ouders uitgenodigd om een Kanjerles bij te wonen in de groep van hun kind.
 • Eens in de 2 jaar wordt er een Kanjerbijeenkomst voor ouders georganiseerd door de Kanjercoördinator.  Naast theorie wordt dan met name middels praktische oefeningen verduidelijkt wat en hoe de kinderen van de Kanjertraining leren.
 • We werken met het Kanjer Volg- en Adviessysteem (KanVAS). Hiermee beoordelen we de sociale competenties van leerlingen en kunnen we gerichte oefeningen en interventies inzetten.
 
Wet Burgerschap en Sociale Integratie
Scholen zijn verplicht om invulling te geven aan de Wet Actief Burgerschap en Sociale Integratie. De Kanjermethode als geheel voldoet nagenoeg volledig aan alle onderdelen van deze wet. Informatie over de wet actief burgerschap en sociale integratie treft u aan op de website van de kanjertraining.
 
Voor meer uitgebreide informatie over de Kanjertraining, kunt u terecht op de website www.kanjertraining.nl. 
 
Samenwerken


Lukt het zonder dat de kring breekt om met z'n allen op te staan?

 
Powered by BasisOnline