Verlof en leerplicht

Leerplicht

De kinderen van groep 1 tot en met 8 dienen in hun schoolloopbaan 7520 uur onderwijs te hebben gevolgd. Ieder jaar maken wij een berekening voor deze schooluren, de vakanties (vastgesteld door de overheid), vrije dagen, studiedagen en pauzes. 

Alle basisschoolleerlingen in Nederland gaan 940 uur per jaar naar school. In schooljaar 2015-2016 is er in het onderwijs een nieuwe CAO ingegaan. Deze CAO is er gekomen om de werkdruk (van de leerkrachten) te spreiden. De leerlingen gaan nog steeds 940 uur per jaar naar school, alleen verspreiden we dit over meer weken.
De Zeeheld heeft weken van 24 lesuren (voor de kinderen), waar dit voorheen 25,5 lesuren per week waren. Dit betekent voor leerlingen en leraren dus meer korte dagen les en minder vakantie. Op scholen van een ander bestuur kunnen de uren anders verdeeld zijn.

 

Verlof

Onder bepaalde voorwaarden kan er extra verlof worden aangevraagd bij de directie van de school. De aanvragen worden beoordeeld volgens de criteria van de afdeling Leerplicht van de  Gemeente Amsterdam.  Deze richtlijnen vindt u ook onderaan deze pagina.

Formulieren voor het aanvragen van verlof kunt u onderaan deze pagina downloaden en zijn tevens verkrijgbaar bij de administratie op school. Na het invullen, levert u het formulier in bij de administratie.
Indien u geen verlofaanvraag heeft ingediend, maar wel verlof neemt, zal de directie dit als ongeoorloofd verzuim moeten melden aan de leerplichtambtenaar van ons stadsdeel. 

 

Toekenning verlof 

De directeur van de school beslist als u 10 schooldagen of minder vrij vraagt.  Vraagt u meer dan 10 dagen vrij, dan beslist de leerplichtambtenaar. 

In bijzondere situaties kan uw kind extra vrij van school krijgen, bijvoorbeeld bij: 

• een verhuizing;  

• een huwelijk, jubileum, ernstige ziekte of overlijden van een naast familielid;  

• het moeten voldoen aan religieuze verplichtingen;  

• overmacht en omstandigheden die buiten de wil van de ouders zijn gelegen. 

 

Uw kind krijgt geen vrij:  

• voor een familiebezoek in het buitenland;  

• voor een vakantie in een goedkope periode of met een speciale aanbieding;  

• bij gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd;  

• voor eerdere of latere terugkeer, bijvoorbeeld in verband met (verkeers-)drukte;  

• alleen omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn;  

• vanwege vakantiespreiding. 


Verzuim 

Als een leerling zonder toestemming wegblijft van school, is er sprake is van ongeoorloofd verzuim, zoals bijvoorbeeld: 

Luxe verzuim  

Dit is verzuim waarbij met vakantie wordt gegaan buiten de vastgestelde vakanties, zonder toestemming van de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar. Hierbij staat het eigen belang van de ouder/jongere/verzorger voor op dat van schoolbezoek. Het kan bv. gaan om een ziekmelding voorafgaand of aansluitend aan een schoolvakantie, waarbij de school het vermoeden heeft dat het een onterechte ziekmelding is en dat het om vakantie gaat.  

 

Signaal verzuim = zorgelijk verzuim (zowel geoorloofd als ongeoorloofd)  

Het kan gaan om langdurig ziekteverzuim of (vermoeden van) onterechte ziekmeldingen.  

Als de leerling zoveel afwezig is dat de schoolloopbaan in gevaar is, onderneemt de school aantoonbaar actie om de leerling weer in de lessen te krijgen.  


Zorgwekkend ziekteverzuim  

In Amsterdam worden in overleg met de GGD de volgende criteria gehanteerd voor zorgwekkend ziekteverzuim:  

  • langdurig ziekteverzuim: langer dan 10 aaneengesloten dagen ziek;  

  • frequent ziekteverzuim: vaker dan 3x in 2 maanden ziek;  

  • twijfelachtig ziekteverzuim: twijfel over de verklaring van het ziek zijn, het vermoeden dat ziekte niet de oorzaak is van het verzuim, bijvoorbeeld bij zeer vage klachten, bij regelmatig te late ziekmeldingen, vaak ziek bij bepaalde lessen of op bepaalde dagen, etc.  

Het volledige verzuimprotocol  kunt u hier downloaden  en ligt ter inzage op school. 
Voor meer informatie over leerplicht kunt u de website van de gemeente Amsterdam bezoeken of de folder downloaden.

 

Aanvraagformulier en richtlijnen vakantieverlof 

Aanvraagformulier en richtlijnen extra verlof 
 
Powered by BasisOnline