Medezeggenschapsraad

Wat doet een medezeggenschapsraad?

Alles in 1 school De Zeeheld heeft zoals iedere school een medezeggenschapsraad (MR).
De MR heeft zeggenschap over veel onderwerpen die met onze school te maken hebben.
De MR is de schakel tussen de school (ouders, kinderen en leerkrachten) en het schoolbestuur.
In de MR zitten vertegenwoordigers van ouders en personeelsleden: samen komen zij op voor de belangen van de school en uw kind(eren)!
 
De MR mag met de directeur van De Zeeheld alle onderwerpen bespreken die de school aan gaan. Zo kan de MR haar mening geven over beleidsvoorstellen, over de richting die het schoolbestuur op wil gaan en over de acties die daarbij horen. Daarnaast kan de MR zelf met voorstellen komen. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR de volgende rechten:
  • Instemmingsrecht: de MR wordt gevraagd instemming te geven op bijvoorbeeld de schoolgids, het schoolplan en het formatieplan. Instemmingsrecht betekent dat het schoolbestuur het besluit moet overnemen. Indien het bestuur een besluit zonder instemming van de MR toch ten uitvoer brengt, kan de MR in beroep gaan bij de landelijke Klachtencommissie.
  • Adviesrecht: de MR kan advies uitbrengen over bijvoorbeeld de schooltijden, de leermiddelen of een belangrijke verbouwing van de school. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dat betekent niet dat elk advies overgenomen hoeft te worden.
  • Initiatiefrecht: de MR kan zelf met voorstellen komen.
  • Informatierecht: de directeur van de school bespreekt, minimaal twee keer per jaar, met de MR over de dagelijkse gang van zaken op school.
 
De taken en bevoegdheden van de MR zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Meer informatie over wat een MR doet, vind je bijvoorbeeld op: http://www.infowms.nl.
 
Samenstelling
De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR uit twee ouders en twee leerkrachten:
 

Gerald Victoriano,               Richard Ariëns,                Meike van Deun            Chantal Andringa            
Voorzitter en vader        Lid en vader van            Leerkracht gr. 8A          Leerkracht gr. 7A           
van Isolde (4) en                Poppy (4)                           ma t/m vr                           ma, di, vr   
Olivia (3/4)De ouders vormen samen de oudergeleding, en worden in functie gekozen door de ouders van de school voor een periode van twee jaar. Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht.
 
Contact
Hebt u vragen, ideeën, voorstellen of suggesties voor de MR?
Wij zijn per e-mail bereikbaar via mr@dezeeheld.nl.
Wij streven ernaar om binnen vijf werkdagen op uw bericht te reageren.
Natuurlijk kunt u ons ook op school aanspreken!
 

Missie en Visie MR De Zeeheld
 
Missie
Wij willen een toegankelijke medezeggenschapsraad (MR) zijn, die open staat voor zowel interne als externe informatie over onze school. We willen een deskundig en geïnteresseerd gesprekspartner zijn die verantwoordelijkheid neemt bij besluiten in het belang van onze school, de medewerkers, de leerlingen en de ouders. Een MR die zich inzet voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit, het creëren van een inspirerende en uitdagende leeromgeving voor leerlingen en het creëren van een veilige leer- en werkomgeving waar zowel leerlingen als medewerkers. De MR, met daarin ouders en medewerkers, wil een stem zijn die telt.
 
Visie
De MR staat voor het algemeen belang van de school.
De MR behartigt de belangen van medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers.
De MR richt zich met name op het beleid van de school. Om invloed uit te oefenen zal zij gebruik maken van het informatie-, instemmings- en adviesrecht waarbij het belang van het kind altijd voorop staat.
De MR zal gevraagd en ongevraagd advies geven aan het schoolbestuur en gebruik maken van het initiatiefrecht.
De MR wil open, laagdrempelig en zichtbaar zijn voor medewerkers en ouders/verzorgers.
De MR zal actief deelnemen aan informatiebijeenkomsten op school, communiceren via nieuwsbrieven en andere communicatiemiddelen.
 

 
Vergadermomenten
De MR vergadert zes tot acht keer per schooljaar, afhankelijk van de onderwerpen die spelen.
De vergaderingen vinden plaats van 16.30 tot 18.00 uur in de kantine van De Zeeheld. Vanaf 17.00 uur zal de directie aanwezig zijn.


De agenda wordt uiterlijk een week van tevoren vastgesteld, en de concept notulen worden uiterlijk een week na de vergadering opgehangen op het prikbord bij de ingang van de school. Zo spoedig mogelijk daarna worden ze ook hieronder gepubliceerd:

Jaar 2017-2018-2019
Agenda 9 november 2017
Notulen 26 september 2017
Agenda 18 december 2017
Agenda 1 februari 2018 
Notulen 18 december 2017
Notulen 1 februari 2018
Agenda 29 maart 2018 
Notulen 29 maart 2018
Notulen 17 mei 2018
Agenda en notulen 1 oktober 2018
Notulen 21 januari 2019
Notulen 14 oktober 2019

Jaarverslag en Jaarplan
Jaarplan 2017-2018

Communicatieplan
Communicatieplan 2017-2018
 

 
Powered by BasisOnline